فیلم جعبه صنعتی،پلیمری مگاکیس

جعبه پلیمری FAM 9402

۱,۲۰۱,۲۰۰ تومان
طول خارجی : ۳۸۵ میلی متر  عرض خارجی : ۲۹۰ میلی متر  ارتفاع خارجی: ۱۶۷ میلی متر طول داخلی : ۳۴۸ میلی متر عرض داخلی : ۲۳۰ میلی متر  ارتفاع داخلی : ۱۴۰ میلی متر  وزن : ۲ کیلوگرم  حجم : ۱۱.۲ لیتر 

جعبه پلیمری FAM 9205

۵۹۰,۷۰۰ تومان
طول خارجی : ۳۹۵ میلی متر  عرض خارجی : ۳۲۵میلی متر  ارتفاع خارجی: ۷۴ میلی متر طول داخلی : ۳۸۰ میلی متر عرض داخلی : ۲۵۰ میلی متر  ارتفاع داخلی : ۶۰ میلی متر  وزن : ۰.۸۳ کیلوگرم  حجم : ۵.۷ لیتر 

جعبه پلیمری FAM 240

۷۲۴,۶۸۰ تومان
جعبه پلیمری FAM 240 کد قبلی جعبه : ۹۲۰۳H جعبه پلاستیکی کلیه جعبه های پلیمری فاقد فوم داخلی میباشند. در

جعبه پلیمری FAM 9203

۷۱۰,۷۱۰ تومان
طول خارجی : ۲۶۰ میلی متر  عرض خارجی : ۱۹۵ میلی متر  ارتفاع خارجی: ۱۳۵ میلی متر طول داخلی : ۲۴۰ میلی متر عرض داخلی : ۱۵۰ میلی متر  ارتفاع داخلی : ۱۳۰ میلی متر  وزن : ۰.۷ کیلوگرم  حجم : ۴.۶۸ لیتر 

جعبه پلیمری،پلاستیکی ۹۳۱۵

۱,۸۳۱,۵۰۰ تومان
طول خارجی : ۴۳۵ میلی متر  عرض خارجی : ۳۷۰ میلی متر  ارتفاع خارجی: ۲۱۰ میلی متر طول داخلی : ۴۰۰ میلی متر عرض داخلی : ۳۰۰  میلی متر  ارتفاع داخلی : ۱۸۰ میلی متر  وزن : ۳.۴ کیلوگرم  حجم : ۲۱.۶ لیتر 

جعبه پلیمری ۹۳۱۱

۳,۳۳۸,۵۰۰ تومان
طول خارجی : ۵۵۶ میلی متر  عرض خارجی : ۴۷۰ میلی متر  ارتفاع خارجی: ۲۹۰ میلی متر طول داخلی : ۵۲۵ میلی متر عرض داخلی : ۴۰۰  میلی متر  ارتفاع داخلی : ۲۵۷ میلی متر  وزن : ۵.۶ کیلوگرم  حجم : ۵۳.۹ لیتر